Algemene leveringsvoorwaarden

 1. Deze algemene leveringsvoorwaarden maken deel uit van alle aanbiedingen en overeenkomsten waarin Petur decorateur (hierna te noemen Petur) producten en/of diensten aanbiedt en/of levert en zijn van toepassing op alle daarmee verband houdende (rechts)handelingen van partijen. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze nadrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. Toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van opdrachtgevers zonder wederzijdse goedkeuring wordt nadrukkelijk van de hand gewezen.
 2. Alle activiteiten van Petur worden verricht onder verantwoordelijkheid van de rechtspersoonlijkheid van de eenmanszaak.
 3. In beginsel worden uitsluitend opdrachten van natuurlijke of rechtspersonen in uitvoering genomen waarvoor een schriftelijke beschrijving is verkregen, dan wel waarvoor de opdracht kan worden aangetoond met bewijsstukken. Indien sprake is van een mondeling ontvangen opdracht, zal Petur deze schriftelijk bevestigen.
 4. Petur informeert opdrachtgevers tijdig over zijn geldende tarieven, resp. de offertebedragen voor opdrachten.
 5. Kortingen worden geacht telkens eenmalig te zijn verleend. Eerder verleende kortingen binden Petur op geen enkele wijze voor latere overeenkomsten.
 6. De door Petur te leveren producten en diensten gelden als geleverd indien deze op het overeengekomen adres zijn afgeleverd of ten uitvoer zijn gebracht. De opdrachtgever wordt geacht het geleverde direct te inspecteren. Geconstateerde gebreken dienen direct aan Petur te worden gemeld, zodat snel herstel of aanvulling kan plaatsvinden.
 7. Door produkten en/of diensten ontstane afvalstromen, emballage en/of verpakkingen worden bij opdrachtgever achtergelaten, of dit moet nadrukkelijk en schriftelijk anders afgesproken zijn. Petur draagt zorg voor een nette en handzame afvoermogelijkheid.
 8. Elke levering wordt bevestigd middels een leveringsbon.
 9. Klachten laten de betalingsplicht van de klant onverlet.
 10. Tenzij een vooruitbetaling of een andere wijze van betaling is overeengekomen dienen betalingen te geschieden binnen 14 dagen na de datum van de factuur. De op giroafschriften vermelde valutadatum wordt als betalingsdag aangemerkt. Indien deze betalingstermijn wordt overschreden is Petur gerechtigd 2% boven de wettelijke rente als vertragingsrente over het nog niet betaalde bedrag in rekening te brengen.
 11. In voorkomende situaties is Petur uitsluitend aansprakelijk voor verwijtbare schade die door eigen toedoen is veroorzaakt en voor schade die haar wettelijk aangerekend kan worden. Door Petur ingeschakelde derden zijn zelf verantwoordelijk voor hun arbeidskrachten en activiteiten. Petur is nimmer ontvankelijk voor schadeclaims die de activiteiten van derden betreffen. Petur is niet aansprakelijk, noch op grond van de wet, noch uit overeenkomst, voor gevolgschade die de koper/opdrachtgever of een derde terzake van (het gebruik van) de door Petur geleverde producten en/of diensten mocht lijden hieronder mede begrepen winstverlies, bedrijfsschade, immateriele schade en in directe schade.
 12. Er is sprake van een niet toerekenbare tekortkoming(overmacht) indien de uitvoer ing van een opdracht - al dan niet tijdelijk- wordt verhinderd door omstandigheden gelegen buiten de invloedsfeer van Petur. Ingeval overmacht langer dan 30 dagen voortduurt, hebben opdrachtgever en Petur beide het recht de uitvoering van de opdracht geheel of gedeeltelijk op te schorten voor het gedeelte waarop de over macht betrekking heeft, zonder daardoor tot enige schadevergoeding gehouden te worden.
 13. Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en prestaties van Petur is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.